Công ty xây dựng và trang trí nội thất An Thái Hưng - Tổng đại lý phân phối sơn RainBow tại Miền Bắc

Email: anthaihung@yahoo.com.vn - Website:athbc.com

093 4641 566 - 0167 55 08 386

Dự Định Tăng Gấp Đôi Giá Trị Sản Xuất Kinh Doanh Cho Ngành Xây Dựng

29/06/2015 - 08:44

Công ty xây dựng và trang trí nội thất

Kết quả cho thấy giá trị sản xuất kinh doanh của các công ty xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 ước đạt 11.300 tỷ đồng, quý I năm 2015 đạt 33.781 tỷ đồng, bằng 22,6% so với kế hoạch năm, bằng 112,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể là giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 3 đạt 4.096 tỷ đồng tại thời điểm quý I năm 2015 đạt 12.907 tỷ đồng bằng 24,9 % so với kế hoạch năm và bằng 115,2 % so với cùng kỳ năm 2014.

Các giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 3 đạt 4.150 tỷ đồng, quý I năm 2015 đạt 14.563 tỷ đồng bằng 22,2% so với kế hoạch năm, bằng 107 % so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 3 đạt 117 tỷ đồng, quý I năm 2015 đạt 337 tỷ đồng bằng 23,7% so kế hoạch năm và bằng 124,2% so cùng kỳ năm 2014.

Giá trị SXKD khác: ước thực hiện tháng 3 đạt 2.936 tỷ đồng, quý I năm 2015 đạt 5.973 tỷ đồng bằng 19,5% so kế hoạch năm và bằng 119,4% so cùng kỳ năm 2014.

Ước thực hiên ngàng nhập khẩu trong tháng 3 đạt 6,3 triệu USD, quý I năm 2015 đạt 16 triệu USD, bằng 8,5% so với kế hoạch năm.

Nếu xuất khẩu ước thực hiện tháng 3 đạt 8,9 triệu USD thì quý I năm 2015 đạt 32,7 triệu USD bằng 12,8% so với kế hoạch năm.